17 through Arodi,a the Arodite clan; through Areli, the Arelite clan.