3 He called shem hamakom Taverah because the Eish Hashem burned among them.