16 Let Hashem Elohei HaRuchot L’khol Basar appoint an Ish over HaEdah,