25 And the Bnei Bilhah shifchat Rachel: Dan, and Naphtali;