28 And the days of Yitzchak were me’at shanah u’shemonim shanah.