32 Now the Bnei Keturah, Avraham’s pilegesh; she bore Zimran, Yokshan, Medan, Midyan, Yishbak, and Shuach. And the Bnei Yokshan; Sheva, and Dedan.