7 But when he defied Yisroel, Yehonatan ben Shimea achi Dovid slaughtered him.