2 But the Devar Hashem came to Shemayah the Ish HaElohim, saying,