25 And Amatzyahu ben Yoash Melech Yehudah lived after the mot Yoash ben Yehoachaz Melech Yisroel fifteen years.