2 I have loved you, saith Hashem. Yet ye say, Wherein hast Thou loved us? Was not Esav Ya’akov’s brother? saith Hashem; yet I loved Ya’akov,