1 1 But Sh’lomo Hamelech loved nashim nokhriyyot rabbot (many foreign women), besides Bat Pharaoh: Moaviyyot, Ammoniyyot, Adomiyyot, Tzedeniyyot, Chittiyyot,