22 But the Devar HaElohim came unto Shemayah the Ish HaElohim, saying,