255 (5:11) And Sh’lomo gave Chiram twenty thousand kor of chittim (wheat) for provision for his bais, and twenty kor of shemen katit (pressed olive oil): thus gave Sh’lomo to Chiram shanah b’shanah.