1 4 In the second year of Yoash Ben Yehoachaz Melech Yisroel reigned Amatzyahu Ben Yoash Melech Yehudah.