17 Amatzyah Ben Yoash Melech Yehudah lived after the mot Yehoash Ben Yehoachaz Melech Yisroel 15 shanah.