8 Then Amatzyah sent malachim to Yehoash Ben Yehoachaz Ben Yehu Melech Yisroel, saying, Come, let us face off [in war].