19 And Rav Shakeh said unto them, Speak ye now to Chizkiyah, Thus saith HaMelech Hagadol, Melech Ashur; What bitachon (confidence) is this wherein thou trustest?