16 And Yeshayah said unto Chizkiyahu, Hear the Devar Hashem.