24 Blessed above nashim shall Yael eshet Chever the Keni be, blessed shall she be above nashim in the ohel.