1 13 Praise ye Hashem. Praise O ye avadim of Hashem, praise the Shem of Hashem.