1 35 Praise Hashem. Halelu Shem Hashem; Halelu, O ye avadim of Hashem.