18 [Koph] Karov (near) is Hashem unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in emes.