89 (9) In Elohim we boast kol hayom, and praise Thy Shem l’olam (forever). Selah.