8 Arise, Elohim, judge ha’aretz; for Thou shalt inherit kol HaGoyim.