89 (9) O Hashem Elohim Tzva’os, hear my tefillah; give ear, O Elohei Ya’akov. Selah.