56 (6) And Shomayim shall praise Thy wonders, O Hashem; Thy emunah (faithfulness) also in the Kahal Kedoshim.