9 Exalt Hashem Eloheinu, and worship at His Har Kodesh; for Hashem Eloheinu is kadosh.