24 The Melech Tirtzah, one: kol melachim sheloshim v’echad.