4 And Rav Shakeh said unto them, Say ye now to Chizkiyah, Thus saith the HaMelech Hagadol, Melech Ashur, What bitachon (confidence) is this wherein thou trustest?