5 Then said Yeshayah to Chizkiyah, Hear the Devar Hashem Tzivos;