4 Yet hear the Devar Hashem, O Tzidkiyah Melech Yehudah; Thus saith Hashem of thee, Thou shalt not die by the cherev;