1 0 The Davar that Hashem spoke against Bavel and against Eretz Kasdim (Chaldeans) by Yirmeyah HaNavi.