48 Ani Hu the lechem haChayyim. [BAMIDBAR 14:23; DEVARIM 1:35]