202 (2:3) And Hashem showed me arba’ah charashim (four craftsmen).