7 Fils de Javan: Élisham, Tharshisha, Kittim et Rodanim.