40 Le fils de Jonathan fut Mérib-Baal; et Mérib-Baal engendra Mica.