Parallel Bible results for Lièwángjìshang 1:33

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lièwángjìshang 1:33

CUVP 33 Wáng duì tāmen shuō , yào daìlǐng nǐmen zhǔ de púrén , shǐ wǒ érzi Suǒluómén qí wǒde luó zǐ , sòng tā xià dào Jīxùn . NIV 33 he said to them: “Take your lord’s servants with you and have Solomon my son mount my own mule and take him down to Gihon.

Do Not Sell My Info (CA only)