Parallel Bible results for Chuàngshìjì 47:10

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 47:10

CUVP 10 Yǎgè yòu gĕi fǎlǎo zhùfú , jiù cóng fǎlǎo miànqián chū qù le . NIV 10 Then Jacob blessed Pharaoh and went out from his presence.

Do Not Sell My Info (CA only)