Parallel Bible results for Yuēhànfúyīn 6:18

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Yuēhànfúyīn 6:18

CUVP 18 Hūrán kuángfēng dà zuò , hǎi jiù fānteng qǐlai . NIV 18 A strong wind was blowing and the waters grew rough.

Do Not Sell My Info (CA only)