Parallel Bible results for Mǎtaìfúyīn 20:25

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mǎtaìfúyīn 20:25

CUVP 25 Yēsū jiào le tāmen lái , shuō , nǐmen zhīdào waìbāngrén yǒu jūnwáng wéi zhǔzhì lǐ tāmen , yǒu dàchén cāo quán guǎnshù tāmen . NIV 25 Jesus called them together and said, “You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them.

Do Not Sell My Info (CA only)