24 Figliuoli di Uzziel: Mica; de’ figliuoli di Mica: Shamir;