7 ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν · ἀπιστοῦσιν δὲ λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας