Leave a 75th Birthday Greeting to Honor Dr. Michael Youssef for His Ministry Leading The Way!

Acts 20

1 Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον μεταπεμψάμενος ὁ Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ παρακαλέσας, ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν.
2 διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα
3 ποιήσας τε μῆνας τρεῖς · γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ⸃ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας.
4 συνείπετο δὲ αὐτῷ Σώπατρος Πύρρου Βεροιαῖος, Θεσσαλονικέων δὲ Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος, καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος, Ἀσιανοὶ δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος ·
5 οὗτοι δὲ προσελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι ·
6 ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε, οὗ διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά.
7 Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου.
8 ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι ·
9 καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός.
10 καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν εἶπεν · Μὴ θορυβεῖσθε, ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν.
11 ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος ἐφ’ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν.
12 ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως.
13 Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν ⸃ μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.
14 ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην,
15 κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου, τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον, τῇ δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον ·
16 κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.
17 Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας.
18 ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς · Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ’ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν πῶς μεθ’ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην,
19 δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων ·
20 ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ’ οἴκους,
21 διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τὴν εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν.
22 καὶ νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ ⸃ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά μοι μὴ εἰδώς,
23 πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με ⸃ μένουσιν ·
24 ἀλλ’ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ.
25 Καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν.
26 διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων,
27 οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ὑμῖν.
28 προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.
29 ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου,
30 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω ἑαυτῶν ·
31 διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον.
32 καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν.
33 ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα ·
34 αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ’ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται.
35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.
36 Καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.
37 ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο ⸃ πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν,
38 ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον.

Acts 20 Commentary

Chapter 20

Paul's journeys. (1-6) Eutychus restored to life. (7-12) Paul travels towards Jerusalem. (13-16) Paul's discourse to the elders of Ephesus. (17-27) Their farewell. (28-38)

Verses 1-6 Tumults or opposition may constrain a Christian to remove from his station or alter his purpose, but his work and his pleasure will be the same, wherever he goes. Paul thought it worth while to bestow five days in going to Troas, though it was but for seven days' stay there; but he knew, and so should we, how to redeem even journeying time, and to make it turn to some good account.

Verses 7-12 Though the disciples read, and meditated, and prayed, and sung apart, and thereby kept up communion with God, yet they came together to worship God, and so kept up their communion with one another. They came together on the first day of the week, the Lord's day. It is to be religiously observed by all disciples of Christ. In the breaking of the bread, not only the breaking of Christ's body for us, to be a sacrifice for our sins, is remembered, but the breaking of Christ's body to us, to be food and a feast for our souls, is signified. In the early times it was the custom to receive the Lord's supper every Lord's day, thus celebrating the memorial of Christ's death. In this assembly Paul preached. The preaching of the gospel ought to go with the sacraments. They were willing to hear, he saw they were so, and continued his speech till midnight. Sleeping when hearing the word, is an evil thing, a sign of low esteem of the word of God. We must do what we can to prevent being sleepy; not put ourselves to sleep, but get our hearts affected with the word we hear, so as to drive sleep far away. Infirmity requires tenderness; but contempt requires severity. It interrupted the apostle's preaching; but was made to confirm his preaching. Eutychus was brought to life again. And as they knew not when they should have Paul's company again, they made the best use of it they could, and reckoned a night's sleep well lost for that purpose. How seldom are hours of repose broken for the purposes of devotion! but how often for mere amusement or sinful revelry! So hard is it for spiritual life to thrive in the heart of man! so naturally do carnal practices flourish there!

Verses 13-16 Paul hastened to Jerusalem, but tried to do good by the way, when going from place to place, as every good man should do. In doing God's work, our own wills and those of our friends must often be crossed; we must not spend time with them when duty calls us another way.

Verses 17-27 The elders knew that Paul was no designing, self-seeking man. Those who would in any office serve the Lord acceptably, and profitably to others, must do it with humility. He was a plain preacher, one that spoke his message so as to be understood. He was a powerful preacher; he preached the gospel as a testimony to them if they received it; but as a testimony against them if they rejected it. He was a profitable preacher; one that aimed to inform their judgments, and reform their hearts and lives. He was a painful preacher, very industrious in his work. He was a faithful preacher; he did not keep back reproofs when necessary, nor keep back the preaching of the cross. He was a truly Christian, evangelical preacher; he did not preach notions or doubtful matters; nor affairs of state or the civil government; but he preached faith and repentance. A better summary of these things, without which there is no salvation, cannot be given: even repentance towards God, and faith towards our Lord Jesus Christ, with their fruits and effects. Without these no sinner can escape, and with these none will come short of eternal life. Let them not think that Paul left Asia for fear of persecution; he was in full expectation of trouble, yet resolved to go on, well assured that it was by Divine direction. Thanks be to God that we know not the things which shall befall us during the year, the week, the day which has begun. It is enough for the child of God to know that his strength shall be equal to his day. He knows not, he would not know, what the day before him shall bring forth. The powerful influences of the Holy Spirit bind the true Christian to his duty. Even when he expects persecution and affliction, the love of Christ constrains him to proceed. None of these things moved Paul from his work; they did not deprive him of his comfort. It is the business of our life to provide for a joyful death. Believing that this was the last time they should see him, he appeals concerning his integrity. He had preached to them the whole counsel of God. As he had preached to them the gospel purely, so he had preached it to them entire; he faithfully did his work, whether men would bear or forbear.

Verses 28-38 If the Holy Ghost has made ministers overseers of the flock, that is, shepherds, they must be true to their trust. Let them consider their Master's concern for the flock committed to their charge. It is the church He has purchased with his own blood. The blood was his as Man; yet so close is the union between the Divine and human nature, that it is there called the blood of God, for it was the blood of Him who is God. This put such dignity and worth into it, as to ransom believers from all evil, and purchase all good. Paul spake about their souls with affection and concern. They were full of care what would become of them. Paul directs them to look up to God with faith, and commends them to the word of God's grace, not only as the foundation of their hope and the fountain of their joy, but as the rule of their walking. The most advanced Christians are capable of growing, and will find the word of grace help their growth. As those cannot be welcome guests to the holy God who are unsanctified; so heaven would be no heaven to them; but to all who are born again, and on whom the image of God is renewed, it is sure, as almighty power and eternal truth make it so. He recommends himself to them as an example of not caring as to things of the present world; this they would find help forward their comfortable passage through it. It might seem a hard saying, therefore Paul adds to it a saying of their Master's, which he would have them always remember; "It is more blessed to give than to receive:" it seems they were words often used to his disciples. The opinion of the children of this world, is contrary to this; they are afraid of giving, unless in hope of getting. Clear gain, is with them the most blessed thing that can be; but Christ tell us what is more blessed, more excellent. It makes us more like to God, who gives to all, and receives from none; and to the Lord Jesus, who went about doing good. This mind was in Christ Jesus, may it be in us also. It is good for friends, when they part, to part with prayer. Those who exhort and pray for one another, may have many weeping seasons and painful separations, but they will meet before the throne of God, to part no more. It was a comfort to all, that the presence of Christ both went with him and stayed with them.

Acts 20 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.