32 ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ · Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ⸃ ὁ ἀδελφός.