Matthew 16

1 Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς.
2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς · Ὀψίας γενομένης λέγετε · Εὐδία, πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός ·
3 καὶ πρωΐ · Σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε.⸃
4 Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν.
5 Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν.
6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς · Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.
7 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι Ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν.
8 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν · Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβετε;
9 οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε;
10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάβετε;
11 πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν; προσέχετε δὲ ⸃ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.
12 τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν ἄρτων ⸃ ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.
13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων · Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;
14 οἱ δὲ εἶπαν · Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν.
15 λέγει αὐτοῖς · Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;
16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν · Σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος.
17 ἀποκριθεὶς δὲ ⸃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ · Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ·
18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς ·
19 δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
20 τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ χριστός.
21 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ⸃ δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν ⸃ καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
22 καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων · Ἵλεώς σοι, κύριε · οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο.
23 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ · Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ · σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.
24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ · Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι.
25 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν · ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.
26 τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;
27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.
28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων ⸃ οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

Images for Matthew 16

Matthew 16 Commentary

Chapter 16

The Pharisees and Sadducees ask a sign. (1-4) Jesus cautions against the doctrine of the Pharisees. (5-12) Peter's testimony that Jesus was the Christ. (13-20) Christ foretells his sufferings, and rebukes Peter. (21-23) The necessity of self-denial. (24-28)

Verses 1-4 The Pharisees and Sadducees were opposed to each other in principles and in conduct; yet they joined against Christ. But they desired a sign of their own choosing: they despised those signs which relieved the necessity of the sick and sorrowful, and called for something else which would gratify the curiosity of the proud. It is great hypocrisy, when we slight the signs of God's ordaining, to seek for signs of our own devising.

Verses 5-12 Christ speaks of spiritual things under a similitude, and the disciples misunderstand him of carnal things. He took it ill that they should think him as thoughtful about bread as they were; that they should be so little acquainted with his way of preaching. Then understood they what he meant. Christ teaches by the Spirit of wisdom in the heart, opening the understanding to the Spirit of revelation in the word.

Verses 13-20 Peter, for himself and his brethren, said that they were assured of our Lord's being the promised Messiah, the Son of the living God. This showed that they believed Jesus to be more than man. Our Lord declared Peter to be blessed, as the teaching of God made him differ from his unbelieving countrymen. Christ added that he had named him Peter, in allusion to his stability or firmness in professing the truth. The word translated "rock," is not the same word as Peter, but is of a similar meaning. Nothing can be more wrong than to suppose that Christ meant the person of Peter was the rock. Without doubt Christ himself is the Rock, the tried foundation of the church; and woe to him that attempts to lay any other! Peter's confession is this rock as to doctrine. If Jesus be not the Christ, those that own him are not of the church, but deceivers and deceived. Our Lord next declared the authority with which Peter would be invested. He spoke in the name of his brethren, and this related to them as well as to him. They had no certain knowledge of the characters of men, and were liable to mistakes and sins in their own conduct; but they were kept from error in stating the way of acceptance and salvation, the rule of obedience, the believer's character and experience, and the final doom of unbelievers and hypocrites. In such matters their decision was right, and it was confirmed in heaven. But all pretensions of any man, either to absolve or retain men's sins, are blasphemous and absurd. None can forgive sins but God only. And this binding and loosing, in the common language of the Jews, signified to forbid and to allow, or to teach what is lawful or unlawful.

Verses 21-23 Christ reveals his mind to his people gradually. From that time, when the apostles had made the full confession of Christ, that he was the Son of God, he began to show them of his sufferings. He spake this to set right the mistakes of his disciples about the outward pomp and power of his kingdom. Those that follow Christ, must not expect great or high things in this world. Peter would have Christ to dread suffering as much as he did; but we mistake, if we measure Christ's love and patience by our own. We do not read of any thing said or done by any of his disciples, at any time, that Christ resented so much as this. Whoever takes us from that which is good, and would make us fear to do too much for God, speaks Satan's language. Whatever appears to be a temptation to sin, must be resisted with abhorrence, and not be parleyed with. Those that decline suffering for Christ, savour more of the things of man than of the things of God.

Verses 24-28 A true disciple of Christ is one that does follow him in duty, and shall follow him to glory. He is one that walks in the same way Christ walked in, is led by his Spirit, and treads in his steps, whithersoever he goes. "Let him deny himself." If self-denial be a hard lesson, it is no more than what our Master learned and practised, to redeem us, and to teach us. "Let him take up his cross." The cross is here put for every trouble that befalls us. We are apt to think we could bear another's cross better than our own; but that is best which is appointed us, and we ought to make the best of it. We must not by our rashness and folly pull crosses down upon our own heads, but must take them up when they are in our way. If any man will have the name and credit of a disciple, let him follow Christ in the work and duty of a disciple. If all worldly things are worthless when compared with the life of the body, how forcible the same argument with respect to the soul and its state of never-ending happiness or misery! Thousands lose their souls for the most trifling gain, or the most worthless indulgence, nay, often from mere sloth and negligence. Whatever is the object for which men forsake Christ, that is the price at which Satan buys their souls. Yet one soul is worth more than all the world. This is Christ's judgment upon the matter; he knew the price of souls, for he redeemed them; nor would he underrate the world, for he made it. The dying transgressor cannot purchase one hour's respite to seek mercy for his perishing soul. Let us then learn rightly to value our souls, and Christ as the only Saviour of them.

Matthew 16 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.