Matthew 26

1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ·
2 Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.
3 Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα,
4 καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν ·
5 ἔλεγον δέ · Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ.
6 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ,
7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου ⸃ βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ⸃ αὐτοῦ ἀνακειμένου.
8 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες · Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη;
9 ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι πτωχοῖς.
10 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς · Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ ·
11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε ·
12 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν.
13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.
14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς
15 εἶπεν · Τί θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια.
16 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ.
17 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες · Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;
18 ὁ δὲ εἶπεν · Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ · Ὁ διδάσκαλος λέγει · Ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν · πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου.
19 καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
20 Ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν
21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν · Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
22 καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος ⸃· Μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε;
23 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν · Ὁ ἐμβάψας μετ’ ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ ⸃ οὗτός με παραδώσει ·
24 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται · καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
25 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν · Μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββί; λέγει αὐτῷ · Σὺ εἶπας.
26 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς ⸃ εἶπεν · Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
27 καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων · Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες,
28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ·
29 λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου.
30 καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
31 Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ · Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης ·
32 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
33 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ · Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.
34 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς · Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.
35 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος · Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν.
36 Τότε ἔρχεται μετ’ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανὶ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς · Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι.
37 καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.
38 τότε λέγει αὐτοῖς · Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου · μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ’ ἐμοῦ.
39 καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων · Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο · πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ’ ὡς σύ.
40 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ · Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ’ ἐμοῦ;
41 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν · τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων · Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου.
43 καὶ ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς ⸃ καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι.
44 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν ⸃ προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν.
45 τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ λέγει αὐτοῖς · Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε · ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν.
46 ἐγείρεσθε ἄγωμεν · ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με.
47 Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.
48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων · Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν · κρατήσατε αὐτόν.
49 καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν · Χαῖρε, ῥαββί · καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
50 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ · Ἑταῖρε, ἐφ’ ὃ πάρει. τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
51 καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.
52 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς · Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου ⸃ εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται ·
53 ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω ⸃ δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων;
54 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι;
55 ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις · Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων ⸃ καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με.
56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον.
57 Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν.
58 ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος.
59 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν,
60 καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο ⸃
61 εἶπαν · Οὗτος ἔφη · Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι.
62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ · Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
63 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ · Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς · Σὺ εἶπας · πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.
65 τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων · Ἐβλασφήμησεν · τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν ·
66 τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν · Ἔνοχος θανάτου ἐστίν.
67 τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐράπισαν
68 λέγοντες · Προφήτευσον ἡμῖν, χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;
69 Ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ⸃ ἐν τῇ αὐλῇ · καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα · Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου ·
70 ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων λέγων · Οὐκ οἶδα τί λέγεις.
71 ἐξελθόντα δὲ εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ · Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου ·
72 καὶ πάλιν ἠρνήσατο μετὰ ὅρκου ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.
73 μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ · Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ ·
74 τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν ·
75 καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με, καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

Images for Matthew 26

Matthew 26 Commentary

Chapter 26

The rulers conspire against Christ. (1-5) Christ anointed at Bethany. (6-13) Judas bargains to betray Christ. (14-16) The Passover. (17-25) Christ institutes his holy supper. (26-30) He warns his disciples. (31-35) His agony in the garden. (36-46) He is betrayed. (47-56) Christ before Caiaphas. (57-68) Peter denies him. (69-75)

Verses 1-5 Our Lord had often told of his sufferings as at a distance, now he speaks of them as at hand. At the same time the Jewish council consulted how they might put him to death secretly. But it pleased God to defeat their intention. Jesus, the true paschal Lamb, was to be sacrificed for us at that very time, and his death and resurrection rendered public.

Verses 6-13 The pouring ointment upon the head of Christ was a token of the highest respect. Where there is true love in the heart to Jesus Christ, nothing will be thought too good to bestow upon him. The more Christ's servants and their services are cavilled at, the more he manifests his acceptance. This act of faith and love was so remarkable, that it would be reported, as a memorial of Mary's faith and love, to all future ages, and in all places where the gospel should be preached. This prophecy is fulfilled.

Verses 14-16 There were but twelve called apostles, and one of them was like a devil; surely we must never expect any society to be quite pure on this side heaven. The greater profession men make of religion, the greater opportunity they have of doing mischief, if their hearts be not right with God. Observe, that Christ's own disciple, who knew so well his doctrine and manner of his life, and was false to him, could not charge him with any thing criminal, though it would have served to justify his treachery. What did Judas want? Was not he welcome wherever his Master was? Did he not fare as Christ fared? It is not the lack, but the love of money, that is the root of all evil. After he had made that wicked bargain, Judas had time to repent, and to revoke it; but when lesser acts of dishonesty have hardened the conscience men do without hesitation that which is more shameful.

Verses 17-25 Observe, the place for their eating the passover was pointed out by Christ to the disciples. He knows those hidden ones who favour his cause, and will graciously visit all who are willing to receive him. The disciples did as Jesus had appointed. Those who would have Christ's presence in the gospel passover, must do what he says. It well becomes the disciples of Christ always to be jealous over themselves, especially in trying times. We know not how strongly we may be tempted, nor how far God may leave us to ourselves, therefore we have reason not to be high-minded, but to fear. Heart-searching examination and fervent prayer are especially proper before the Lord's supper, that, as Christ our Passover is now sacrificed for us, we may keep this feast, renewing our repentance, our faith in his blood, and surrendering ourselves to his service.

Verses 26-30 This ordinance of the Lord's supper is to us the passover supper, by which we commemorate a much greater deliverance than that of Israel out of Egypt. Take, eat; accept of Christ as he is offered to you; receive the atonement, approve of it, submit to his grace and his government. Meat looked upon, be the dish ever so well garnished, will not nourish; it must be fed upon: so must the doctrine of Christ. This is my body; that is, spiritually, it signifies and represents his body. We partake of the sun, not by having the sun put into our hands, but the beams of it darted down upon us; so we partake of Christ by partaking of his grace, and the blessed fruits of the breaking of his body. The blood of Christ is signified and represented by the wine. He gave thanks, to teach us to look to God in every part of the ordinance. This cup he gave to the disciples with a command, Drink ye all of it. The pardon of sin is that great blessing which is, in the Lord's supper, conferred on all true believers; it is the foundation of all other blessings. He takes leave of such communion; and assures them of a happy meeting again at last; "Until that day when I drink it new with you", may be understood of the joys and glories of the future state, which the saints shall partake with the Lord Jesus. That will be the kingdom of his Father; the wine of consolation will there be always new. While we look at the outward signs of Christ's body broken and his blood shed for the remission of our sins, let us recollect that the feast cost him as much as though he had literally given his flesh to be eaten and his blood for us to drink.

Verses 31-35 Improper self-confidence, like that of Peter, is the first step to a fall. There is a proneness in all of us to be over-confident. But those fall soonest and foulest, who are the most confident in themselves. Those are least safe, who think themselves most secure. Satan is active to lead such astray; they are most off their guard: God leaves them to themselves, to humble them.

Verses 36-46 He who made atonement for the sins of mankind, submitted himself in a garden of suffering, to the will of God, from which man had revolted in a garden of pleasure. Christ took with him into that part of the garden where he suffered his agony, only those who had witnessed his glory in his transfiguration. Those are best prepared to suffer with Christ, who have by faith beheld his glory. The words used denote the most entire dejection, amazement, anguish, and horror of mind; the state of one surrounded with sorrows, overwhelmed with miseries, and almost swallowed up with terror and dismay. He now began to be sorrowful, and never ceased to be so till he said, It is finished. He prayed that, if possible, the cup might pass from him. But he also showed his perfect readiness to bear the load of his sufferings; he was willing to submit to all for our redemption and salvation. According to this example of Christ, we must drink of the bitterest cup which God puts into our hands; though nature struggle, it must submit. It should be more our care to get troubles sanctified, and our hearts satisfied under them, than to get them taken away. It is well for us that our salvation is in the hand of One who neither slumbers nor sleeps. All are tempted, but we should be much afraid of entering into temptation. To be secured from this, we should watch and pray, and continually look unto the Lord to hold us up that we may be safe. Doubtless our Lord had a clear and full view of the sufferings he was to endure, yet he spoke with the greatest calmness till this time. Christ was a Surety, who undertook to be answerable for our sins. Accordingly he was made sin for us, and suffered for our sins, the Just for the unjust; and Scripture ascribes his heaviest sufferings to the hand of God. He had full knowledge of the infinite evil of sin, and of the immense extent of that guilt for which he was to atone; with awful views of the Divine justice and holiness, and the punishment deserved by the sins of men, such as no tongue can express, or mind conceive. At the same time, Christ suffered being tempted; probably horrible thoughts were suggested by Satan that tended to gloom and every dreadful conclusion: these would be the more hard to bear from his perfect holiness. And did the load of imputed guilt so weigh down the soul of Him of whom it is said, He upholdeth all things by the word of his power? into what misery then must those sink whose sins are left upon their own heads! How will those escape who neglect so great salvation?

Verses 47-56 No enemies are so much to be abhorred as those professed disciples that betray Christ with a kiss. God has no need of our services, much less of our sins, to bring about his purposes. Though Christ was crucified through weakness, it was voluntary weakness; he submitted to death. If he had not been willing to suffer, they could not conquer him. It was a great sin for those who had left all to follow Jesus; now to leave him for they knew not what. What folly, for fear of death to flee from Him, whom they knew and acknowledged to be the Fountain of life!

Verses 57-68 Jesus was hurried into Jerusalem. It looks ill, and bodes worse, when those who are willing to be Christ's disciples, are not willing to be known to be so. Here began Peter's denying him: for to follow Christ afar off, is to begin to go back from him. It is more our concern to prepare for the end, whatever it may be, than curiously to ask what the end will be. The event is God's, but the duty is ours. Now the Scriptures were fulfilled, which said, False witnesses are risen up against me. Christ was accused, that we might not be condemned; and if at any time we suffer thus, let us remember we cannot expect to fare better than our Master. When Christ was made sin for us, he was silent, and left it to his blood to speak. Hitherto Jesus had seldom professed expressly to be the Christ, the Son of God; the tenor of his doctrine spoke it, and his miracles proved it; but now he would not omit to make an open confession of it. It would have looked like declining his sufferings. He thus confessed, as an example and encouragement to his followers, to confess him before men, whatever hazard they ran. Disdain, cruel mocking, and abhorrence, are the sure portion of the disciple as they were of the Master, from such as would buffet and deride the Lord of glory. These things were exactly foretold in the fiftieth chapter of Isaiah. Let us confess Christ's name, and bear the reproach, and he will confess us before his Father's throne.

Verses 69-75 Peter's sin is truly related, for the Scriptures deal faithfully. Bad company leads to sin: those who needlessly thrust themselves into it, may expect to be tempted and insnared, as Peter. They scarcely can come out of such company without guilt or grief, or both. It is a great fault to be shy of Christ; and to dissemble our knowledge of him, when we are called to own him, is, in effect, to deny him. Peter's sin was aggravated; but he fell into the sin by surprise, not as Judas, with design. But conscience should be to us as the crowing of the cock, to put us in mind of the sins we had forgotten. Peter was thus left to fall, to abate his self-confidence, and render him more modest, humble, compassionate, and useful to others. The event has taught believers many things ever since, and if infidels, Pharisees, and hypocrites stumble at it or abuse it, it is at their peril. Little do we know how we should act in very difficult situations, if we were left to ourselves. Let him, therefore, that thinketh he standeth, take heed lest he fall; let us all distrust our own hearts, and rely wholly on the Lord. Peter wept bitterly. Sorrow for sin must not be slight, but great and deep. Peter, who wept so bitterly for denying Christ, never denied him again, but confessed him often in the face of danger. True repentance for any sin will be shown by the contrary grace and duty; that is a sign of our sorrowing not only bitterly, but sincerely.

Matthew 26 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.