3 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων · Θέλω, καθαρίσθητι · καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.