Revelation 3

1 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον · Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας · Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ.
2 γίνου γρηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν, οὐ γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου ·
3 μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας καὶ τήρει, καὶ μετανόησον · ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ ·
4 ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ⸃ ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσιν μετ’ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν.
5 ὁ νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.
6 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον · Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν Δαυίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων ⸃ καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει ·
8 Οἶδά σου τὰ ἔργα — ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν — ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου.
9 ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται — ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ⸃ ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.
10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
11 ἔρχομαι ταχύ · κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου.
12 ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.
13 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον · Τάδε λέγει ὁ Ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ ·
15 Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός.
16 οὕτως, ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου.
17 ὅτι λέγεις ὅτι Πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός,
18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ’ ἐμοῦ χρυσίον ⸃ πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.
19 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω · ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον.
20 ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω · ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ’ ἐμοῦ.
21 ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.
22 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

Images for Revelation 3

Revelation 3 Commentary

Chapter 3

Epistles to the church at Sardis; (1-6) at Philadelphia; (7-13) and Laodicea. (14-22)

1-6. The Lord Jesus is He that hath the Holy Spirit with all his powers, graces, and operations. Hypocrisy, and lamentable decay in religion, are sins charged upon Sardis, by One who knew that church well, and all her works. Outward things appeared well to men, but there was only the form of godliness, not the power; a name to live, not a principle of life. There was great deadness in their souls, and in their services; numbers were wholly hypocrites, others were in a disordered and lifeless state. Our Lord called upon them to be watchful against their enemies, and to be active and earnest in their duties; and to endeavour, in dependence on the grace of the Holy Spirit, to revive and strengthen the faith and spiritual affections of those yet alive to God, though in a declining state. Whenever we are off our watch, we lose ground. Thy works are hollow and empty; prayers are not filled up with holy desires, alms-deeds not filled up with true charity, sabbaths not filled up with suitable devotion of soul to God. There are not inward affections suitable to outward acts and expressions; when the spirit is wanting, the form cannot long remain. In seeking a revival in our own souls, or the souls of others, it is needful to compare what we profess with the manner in which we go on, that we may be humbled and quickened to hold fast that which remains. Christ enforces his counsel with a dreadful threatening if it should be despised. Yet our blessed Lord does not leave this sinful people without some encouragement. He makes honourable mention of the faithful remnant in Sardis, he makes a gracious promise to them. He that overcometh shall be clothed in white raiment; the purity of grace shall be rewarded with the perfect purity of glory. Christ has his book of life, a register of all who shall inherit eternal life; the book of remembrance of all who live to God, and keep up the life and power of godliness in evil times. Christ will bring forward this book of life, and show the names of the faithful, before God, and all the angels, at the great day.

Verses 7-13 The same Lord Jesus has the key of government and authority in and over the church. He opens a door of opportunity to his churches; he opens a door of utterance to his ministers; he opens a door of entrance, opens the heart. He shuts the door of heaven against the foolish, who sleep away their day of grace; and against the workers of iniquity, how vain and confident soever they may be. The church in Philadelphia is commended; yet with a gentle reproof. Although Christ accepts a little strength, yet believers must not rest satisfied in a little, but strive to grow in grace, to be strong in faith, giving glory to God. Christ can discover this his favour to his people, so that their enemies shall be forced to acknowledge it. This, by the grace of Christ, will soften their enemies, and make them desire to be admitted into communion with his people. Christ promises preserving grace in the most trying times, as the reward of past faithfulness; To him that hath shall be given. Those who keep the gospel in a time of peace, shall be kept by Christ in an hour of temptation; and the same Divine grace that has made them fruitful in times of peace, will make them faithful in times of persecution. Christ promises a glorious reward to the victorious believer. He shall be a monumental pillar in the temple of God; a monument of the free and powerful grace of God; a monument that shall never be defaced or removed. On this pillar shall be written the new name of Christ; by this will appear, under whom the believer fought the good fight, and came off victorious.

Verses 14-22 Laodicea was the last and worst of the seven churches of Asia. Here our Lord Jesus styles himself, "The Amen;" one steady and unchangeable in all his purposes and promises. If religion is worth anything, it is worth every thing. Christ expects men should be in earnest. How many professors of gospel doctrine are neither hot nor cold; except as they are indifferent in needful matters, and hot and fiery in disputes about things of lesser moment! A severe punishment is threatened. They would give a false opinion of Christianity, as if it were an unholy religion; while others would conclude it could afford no real satisfaction, otherwise its professors would not have been heartless in it, or so ready to seek pleasure or happiness from the world. One cause of this indifference and inconsistency in religion is, self-conceit and self-delusion; "Because thou sayest." What a difference between their thoughts of themselves, and the thoughts Christ had of them! How careful should we be not to cheat our owns souls! There are many in hell, who once thought themselves far in the way to heaven. Let us beg of God that we may not be left to flatter and deceive ourselves. Professors grow proud, as they become carnal and formal. Their state was wretched in itself. They were poor; really poor, when they said and thought they were rich. They could not see their state, nor their way, nor their danger, yet they thought they saw it. They had not the garment of justification, nor sanctification: they were exposed to sin and shame; their rags that would defile them. They were naked, without house or harbour, for they were without God, in whom alone the soul of man can find rest and safety. Good counsel was given by Christ to this sinful people. Happy those who take his counsel, for all others must perish in their sins. Christ lets them know where they might have true riches, and how they might have them. Some things must be parted with, but nothing valuable; and it is only to make room for receiving true riches. Part with sin and self-confidence, that you may be filled with his hidden treasure. They must receive from Christ the white raiment he purchased and provided for them; his own imputed righteousness for justification, and the garments of holiness and sanctification. Let them give themselves up to his word and Spirit, and their eyes shall be opened to see their way and their end. Let us examine ourselves by the rule of his word, and pray earnestly for the teaching of his Holy Spirit, to take away our pride, prejudices, and worldly lusts. Sinners ought to take the rebukes of God's word and rod, as tokens of his love to their souls. Christ stood without; knocking, by the dealings of his providence, the warnings and teaching of his word, and the influences of his Spirit. Christ still graciously, by his word and Spirit, comes to the door of the hearts of sinners. Those who open to him shall enjoy his presence. If what he finds would make but a poor feast, what he brings will supply a rich one. He will give fresh supplies of graces and comforts. In the conclusion is a promise to the overcoming believer. Christ himself had temptations and conflicts; he overcame them all, and was more than a conqueror. Those made like to Christ in his trials, shall be made like to him in glory. All is closed with the general demand of attention. And these counsels, while suited to the churches to which they were addressed, are deeply interesting to all men.

Chapter Summary

INTRODUCTION TO REVELATION 3

This chapter contains the epistles to the churches at Sardis, Philadelphia, and Laodicea, and begins with that to Sardis; in which the sender describes himself by some things taken out of a former description of him; and gives an account of the state of this church; that her works were known by him, which were imperfect; and that she had the name of a living church, but was dead; wherefore she is exhorted to watchfulness and diligence, to remember how she had heard and received the Gospel, and to hold it fast, and repent of her sins: if not, he threatens to come as a thief unawares upon her, Re 3:1-3, but excepts some few persons from this general account, who were not defiled with the corruptions of the majority, and who therefore should be favoured with communion with him, Re 3:4, and then some gracious promises are made to persevering saints, and the epistle is concluded in the usual form, Re 3:5,6. Next follows the epistle to the church at Philadelphia; in which the sender assumes some peculiar titles not before mentioned, taken from his holiness, truth, and power, Re 3:7, signifies his approbation of her works; declares he had set before her an open door, which could not be shut; affirms she had a little strength, and commends her for keeping his word, Re 3:8, and, for her encouragement, promises that some persons, formerly of bad characters, should come and worship before her, and should know what an interest she had in his love; and that since she had kept his word, he would keep her from an hour of temptation, which will be a trying time to all the world, Re 3:9,10, and in consideration of his speedy coming, he exhorts her to hold fast what she had, that she might not lose her honour and glory; and promises the overcomer a fixed place and name in the house of God; and closes the epistle as the rest, Re 3:11-13, and then follows the last epistle of all, which is that to the church at Laodicea; in which the sender describes himself by some characters taken from his truth and faithfulness, and from his eternity, power, and dominion, Re 3:14, represents the members of this church as lukewarm, and very disagreeable to him, Re 3:15,16, and as having a vain opinion of themselves, being ignorant of their real state and case, Re 3:17, wherefore he gives them some wholesome counsel and advice, suitable to their condition, Re 3:18, and whereas there were some among them he loved, he lets them know that his rebukes and chastenings were from love, and with a view to stimulate them to zeal, and bring them to repentance, which became them, Re 3:19, and then he informs them where he was, what he expected from them, and what they might upon a suitable behaviour enjoy with him, Re 3:20, and next promises to the overcomer great honour and glory, such as he had with his Father; and concludes the epistle in his usual manner, Re 3:21,22.

Revelation 3 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.