23 En Ofir, en Havila, en Jobab. Alle dezen waren zonen van Joktan.