15 Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David.